Om oss

Vad är en samfällighet?

Vår samfällighetsförening bildades 1973 i samband med att våra hus på Brännmyrsgatan och Högmyrsgatan byggdes. Vi arrenderar och ansvarar för marken mellan parkeringen på Brännmyrsgatan och fram till cykelvägen ”Myrgången” som går upp till Stocken. Undantaget är cykelvägen som går igenom området mellan gatorna, som ägs och sköts av Karlstad Kommun. Var och en i våra fastigheter arrenderar eller har friköpta tomter som husen är byggda på. I samfälligheten finns 114 hushåll.

Samfällighetens regler och skyldigheter finns förtydligande i våra stadgar som är vårt styrdokument och är juridiskt bindande.

Det vi äger gemensamt och det vår månadsavgift går till är garagen, belysningen, kabel-TV-nätet, avloppsnätet, lekparken, sandlådor, planteringar grönområden, brandgångar och gatorna mellan husen.

Alla boende i området är skyldiga att sköta om vårt område. Vi är ansvariga för att hålla rent och fint både på våra egna tomter och på de gemensamma ytorna. Vi hjälps alla åt med att klippa gräsmattor, skotta snö och sanda utanför våra fastigheter samt att vi också hjälps åt på våra höst- och vårbrukardagar.

Om något går sönder på våra gemensamma ytor behöver vi hjälpas åt att felanmäla detta till styrelsen för åtgärd.

Orsakar man skadar på våra gemensamma ytor eller på annat sätt inte följer samfällighetens riktlinjer har samfälligheten rätt att anlita extern part för återställning eller underhåll. Kostanden faktureras det berörda hushållet.

Vad ansvarar du för i vår samfällighet?

Som boende i området är du per automatik medlem i samfälligheten. Ditt ansvar, förutom din tomt, ansvarar du även för:

Skotta snö och sanda
Du som fastighetsägare är skyldig att hålla området utanför ditt hus snö- och halkfritt. Ditt ansvarsområde är lika brett som din tomt samt halva bredden av gatan framför huset. Samfälligheten har anlitat snöröjningstjänst för plogning och sandning.

Plogning och sandning sker när det har snöat 8 cm puder och 5 cm blötsnö
Ditt ansvar är att skyndsamt, varje dygn, röja snö och sanda/halkbekämpa om det kommer mindre snö än ovan angivet. Snö skottas undan och läggs i sandlådorna eller på våra gemensamma grönytor, inte skottas ut i gatan eller på cykelvägarna.  Sand finns att hämta i våra sandningslådor som står vid sophusen.  

Gemensamma ytor
De allmänna ytorna på vårt område ex. sandlådor, lekparken, och gräsytor ska skötas och underhållas. Skötselområden finns till varje gata. Se bilaga 4.

Brandgator
Mellan de flesta bakgårdar finns en brandgång som syftar till att förhindra spridning av brand samt för att räddningspersonal ska kunna komma fram.  Ditt ansvar är att hålla brandgatorna fria från föremål och växlighet. Grenar och annan växlighet som sticker ut längre än ditt förråd ska klippas ner. Ditt ansvarområde stäcker sig lika brett som din tomtgräns samt halva bredden av brandgången.

Årsstämma

I slutet av april varje år kallar styrelsen samtliga boende till årsstämma.
Årsstämman är det tillfälle som du som boende i området kan vara med och påverka och komma med förslag gälande området. Det är på årsstämman som styrelse utses. Det är viktigt för föreningen att ha en egen styrelse, för att inte falla under tvångsförvaltning. Styrelsen har ansvaret för att förvalta ekonomin och se till att vårt område sköts i enlighet med de riktlinjer som finns. Styrelsen handhar kontakt med entreprenörer, kommunen och berörda myndigheter.