Förhållningsregler

Skötsel och förhållningsregler

Skötsel och förhållningsregler

Häckar

Häckar utmed gång- och cykelvägar inom vårt område ska följa Karlstad kommuns säkerhetsrekommendationer. Häckar får högst ha en höjd på 80 cm, 10 meter åt vardera håll i korsningar. Det är fastighetsägarens ansvar att efterleva dessa regler.

Detta är särskilt viktigt för att våra barn ska kunna cykla och leka fritt på vårt område.

Parkering

Samfälligheten Brickan och Bunken är ett bilfritt område. Parkering är endast tillåten framför eget garage på Högmyrsgatan samt på Brännmyrsgatan på de markerade parkeringsplatserna. Det är inte tillåtet att parkera sin bil på gatan utanför sitt hus. Vid i- och urlastning vid huset får man köra in på gatan, dock gäller gångfart, dvs max 7km/h.

Besöksparkeringar finns både vid Brännmyrsgatan och Högmyrsgatan, dessa är främst avsedda för tillfälliga besökare. Parkering på besöksparkeringen får endast ske under högst 72 timmar. De som har firmabilar ska inte belasta besöksparkeringarna.

I ditt garage får du använda kupévärmare eller motorvärmare i max 2 h per dygn.

En skrapa per två garage sitter uppsatt för att var behjälplig vid stora vattenansamlingar på garagegolven.

Picknick-bord 

Vissa gator har picknick-bord. På varje gata har man ett gemensamt ansvar för dessa. Man måste komma överens om vart det ska stå och hur de ska underhållas. Dessa kan beställas på samfällighetens bekostnad genom att ta kontakt med någon i Styrelsen.

Sandlådor

Enligt stadsplanen har samfälligheten ett antal sandlådor. Vanligtvis två på varje gata. Skötsel av sandlådorna sköts gemensamt av alla boende på gatan. Nät finns till samtliga sandlådor för att skydda mot att katter använder dom som toalett. Viktigt att dessa nät läggs på igen efter lek.

Sandlådorna får inte tas bort eller läggas igen.

Stegar  

Samfälligheten äger ett antal stegar. Dessa finns att nyttja om ni behöver måla eller klippa träd m.m. De finns i sophusen. Kontakta styrelsen för kod till låset.

Spolplattor

Samfälligheten har två spolplattor till för fogande. Dessa kan användas för att spola av bilen. Inga kemikalier eller lösningsmedel får användas. Vattnet stängs av och sätts på i samband med våra Höst- och vårbrukardagar.

Trafikföreskrifter

Vi har en gemensam överenskommelse om ett bilfritt område. På området finns varningsskyltar och farthinder uppsatta och utställda för att få ner hastigheten på området.

Genom området löper en kommunal gång- och cykelväg, vilken täcks av förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Gång- och cykelvägen är ej till för genomfart för motortrafik.

Tomter

Tomtgränserna inom vår samfällighet är fastställda av lantmäteriet och stadsplanen.

De gräsmattor och ytor som finns i anslutning till våra tomter är samfällighetens och därmed till för alla boende på området. Det innebär att de boende som har gräns mot samfällighetens mark inte får ta i anspråk större ytor på samfällighetens bekostnad. Vår gemensamma mark är för oss alla att nyttja.

Detta innebär att man inte får annektera samfällighetens mark genom att exempelvis sätta upp staket, plantera buskar, träd, häckar, bygga trädäck eller liknande utanför sin tomtgräns som anges i stadsplanen. Området ska vara säkert, öppet och tillgängligt.

Några av oss har tomtgränser mot kommunens mark. Till exempel mot kommunens cykel och gångväg. Denna mark är kommunens och om denna tas i besittning av den boende ska detta arrenderas av kommunen.

Karta över tomtgränserna

Träd och buskar på samfällighetens mark

På våra gator har vi träd och buskar som står på samfällighetens mark i anslutning till våra hustomter. Dessa har varje gata ett gemensamt ansvar för att sköta. Om träd behöver tas bort och ersättas av ett nytt tas kontakt med styrelsen.

Hundar och katter

För allas trivsel ber vi er att hålla er hund kopplad och plocka upp efter er hund eller katt. Alla djurägare lyder under lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150)

Lekparken

Vår lekpark är belägen vid högmyrsgatans parkering.

Vi är gemensamt ansvariga för att sköta och underhålla lekparken. Vid fel eller skador på lekutrustning är det viktigt att man genast anmäler detta till styrelsen för åtgärd.

Lekparken besiktas kontinuerligt och följer EU:s direktiv.