Häckar

Häckar utmed gång- och cykelvägar inom vårt område ska följa kommunens säkerhetsrekommendationer. Häckar får högst ha en höjd på 80 cm. Här är ni fastighetsägare ansvariga för att inte häckarna håller en högre höjd. Säkerheten är av högsta prioritet i vårt område. Detta är särskilt viktigt för att våra barn ska kunna cykla och leka fritt på vårt område.

Parkering

Samfälligheten Brickan och Bunken är ett bilfritt område. Parkering är endast tillåten framför eget garage på Högmyrsgatan samt på Brännmyrsgatan på de utmarkerade parkeringsplatserna. Det är ingen som har parkering utanför sitt hus. Alla får köra in på området för i- och urlastning vid sitt hus.

Uppskyltade besöksparkeringar är avsedda för tillfälliga besökare. Parkering på besöksparkeringen får endast ske under högst 72 timmar. De som har firmabilar ska inte belasta besöksparkeringarna.

Picknick-bord 

Vissa gator har picknick-bord. På varje gata har man ett gemensamt ansvar för dessa. Man måste komma överens om vart det ska stå och hur de ska underhållas. Dessa kan beställas på samfällighetens bekostnad genom att ta kontakt med någon i Styrelsen.

Sandlådor

Enligt statsplanen har samfälligheten ett antal sandlådor. Vanligtvis två på varje gata, men på några av våra gator finns inga sandlådor inplanerade. På ”sandlådsgator” har man ett gemensamt ansvar för dessa. Sandlådorna får inte tas bort/läggas igen.

Stegar m.m. 

Samfälligheten äger ett antal stegar. Dessa finns att nyttja om ni behöver måla eller klippa träd m.m. De finns i cykelförrådet vid Högmyrsgatan. Kontakta intendent Patrik.

Spolplattor

Samfälligheten har två spolplattor till för fogande. Dessa kan användas för att spola av bilen. Inga kemikalier eller lösningsmedel får användas.

Trafikföreskrifter

Vi har en gemensam överenskommelse om ett bilfritt område.

Mitt i vårt område har vi den kommunala gång-, cykel- och mopedbana (gemensam bana), vilken täcks av förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. (lägg en länk till föreskriften)

Märket som är uppsatt på vårt område säger att den är avsedd för gångtrafik samt trafik med cykel och moped klass II.

Detta innebär att den inte får användas för biltrafik. Om så görs så bryter föraren mot svensk lagstiftning. Ingen på området får använda denna cykel, gång och mopedbana som genomfart.

Tomter

Våra tomtgränser inom vår samfällighet är beslutade och följer lantmäteriets statsplan som finns bifogad.

Allas tomtgränser inom samfälligheten är fastställda och följer lantmäteriet statsplan.

De gräsmattor och ytor som finns i anslutning till våra tomter är samfällighetens och därmed till för alla boende på området. Det innebär att de boende som har gräns mot samfällighetens mark får inte ta i anspråk större ytor på samfällighetens bekostnad. Vår gemensamma mark är för oss alla att nyttja, speciellt våra barn som gillar att springa omkring på vårt område och leka. Detta innebär staket och häckar som sätts upp ska följa den tomt gräns du som ägare har hos lantmäteriet. Området ska vara säkert, öppet och tillgängligt för våra barn att leka på.

Några av oss har tomtgränser mot kommunens mark. Till exempel mot kommunens cykel och gång väg. Denna mark är kommunens och om denna tas i besittning av den boende ska detta arrenderas av kommunen.

Klicka här för: Karta tomtgränser

Träd och buskar på samfällighetens mark

På våra gator har vi träd och buskar som står på samfällighetens mark i anslutning till våra hustomter. Dessa har varje gata ett gemensamt ansvar för. På vissa gator börjar träd bli gamla och behöver åtgärdas. Ta ett gemensamt beslut kring åtgärd. Om träd behöver tas bort och ersättas av ett nytt är detta en kostnad som samfälligheten bekostar. I dessa fall tar ni kontakt med någon i styrelsen.